Охлаждане на дизеловите двигатели

  При работата на дизеловите двигатели максималната температура на газовете в цилиндрите достига до 2000°C, а средната им температура за целия работен процес е от порядъка на 550-650°C. От цялото количество топлина, което се получава при изгарянето на горивото, само 30-35% се превръщат в полезна (ефективна) мощност, докато 35-40% се отнасят с отработените газове и около 25-30% преминават в стените на цилидрите и цилиндровата глава, откъдето се отвеждат в околната атмосфера. Отвеждането на това количество топлина, което е от порядъка на няколко десетки хиляди kcal/h, е наложително, защото в противен случай частите на двигателя ще се нагреят над 250-350°C - температура, при която маслото губи своите мазилни качества, а металът, от които те са изработени - своите якостни качества.

  Преохлаждането на дизеловите двигатели е също нежелателно, защото при ниска температура на горивната камера впръснатото гориво не може да се изпари и горивният процес се нарушава. При ниски температури нараства и вискозитетът на маслото, от което се увеличават механичните загуби от триене и се влошава икономичността на двигателя. Всичко това налага в двигателите да бъде организирано отвеждане на топлината, за да може при тяхната работа, независимо от степента на натоварването им и температурата на околния въздух, стените на цилиндрите и цилидровите глави да имат една постоянна оптимална температура.

  Принудителното отвеждане на температура от дизеловите двигатели става с помощта на флуид - течност или въздух, който отнема излишната топлина от външната повърхност на цилиндрите и горивната камера, и я предава на околната атмосфера. Когато този топлоносител е течност, охлаждането е водно, а когато е въздух, охлаждането е въздушно.° ° °